krakov & lamberg

אודותינו

הפרויקט המחקרי שזה עתה קם באוניברסיטת תל-אביב יאסוף ויארגן את חומרי התיעוד השונים (ספרים מן הסוגות השונות הנזכרות, כתבי יד, פנקסים ששרדו), ימיין יצירה עממית ויצירה ׳גבוהה׳, ירד לחקרם של נוסחי תפילה ושל גלגוליהם לאורך השנים, יסקור ויכליל את תולדות הדפסת החיבורים ויבקש לרדת לחקר התקבלותם במחוזות השונים ולאורך ציר הזמן. 

אירועים

/ נושאי הכלים - חוק, פרשנות והיסטוריה בעת החדשה: מפגש שלישי
מפגש שלישי בסדרה על נושאי הכלים. המפגש יעסוק בהתפתחות סוגת נושאי הכלים במאה השמונה עשרה.
/ נושאי הכלים - חוק, פרשנות והיסטוריה בעת החדשה: מפגש שני
מפגש שני בסדרה על נושאי הכלים. המפגש יעסוק בתקופת ההיווצרות של סוגת נושאי הכלים וכמו קודמו יתמקד במאה השבע עשרה.
/ הרצאתו של אליעזר ברודט על הגר"א בכנס באוניברסיטת אריאל

בין התאריכים 9-11 בינואר 2020 באוניברסיתת אריאל התקיימה סדנה מחקרית לציון 300 שנה להולדתו של ר' אליהוא בן שלמה המכונה הגאון מוילנא. במסגרת הסדנה הרצה עמית הפרויקט ד"ר אליעזר ברודט בנושא "Exploring the Reception of the Vina Gaon".

/ נושאי הכלים - חוק, פרשנות והיסטוריה בעת החדשה: מפגש ראשון
בסדרה בת ארבעה מפגשים במסגרת פרויקט 'מקרקוב ללמברג' שבאונ' תל-אביב, נבקש לבדוק את פשר התופעה הספרותית ארוכת השנים הקרויה ׳נושאי הכלים׳. המפגש הראשון יוקדש למאה השבע-עשרה. פרטים על המפגש הראשון - בצרופה.

מפעלי מחקר

Ad Hena

'עד הנה' הינו מכון לימוד ומחקר שעוסק בחקר היצירה התורנית של יהדות גליציה ובוקובינה, מן המאה השש-עשרה ועד לתקופת הזמן הנוכחית. המרכז מבקש ליצור מחקר רחב דעת המאחד למדנות וידענות תורנית, מתודות מחקר מודרניות וחשיבה היסטורית, באמצעות שילוב חוקרים צעירים מן החברה החרדית בעשייה המחקרית והמדעית. המכון מתחיל השנה (תש"פ) את שנתו החמישית. 

כנסים וסמינרים

shaar
במרכז הדיון של מפגשי החוקרים תעמוד תופעה ספרותית-הלכתית מיחודת וארוכת שנים , שעיצבה במידה רבה את עולמה הדתית של היהדות מהעת החדשה המוקדמת ועד היום. ליהדות גליציה הייתה השפעה לא מעטה על צמיחתה של ספרות עניפה ורבגונית זו.

מאמרים ומסות