נושאי הכלים במאה השמונה עשרה

15:45-17:15

אליעזר שלזינגר, ‘ומה שהוא אליבא דהלכתא כתבתי‘: באר היטב, מניעים ומגמות, הרצאה 

להקלטת ההרצאה     למקורות

יהושע מאירסון, ר' יהונתן אייבשיץ והשולכן ערוך: עיון בספר כרתי ופלתי. הרצאה ודיון

להקלטת ההרצאה     למקורות

17:30-18:30

אסף ידידיה, ‘משום דשדי בה נגרא רבינו בעל הש"ך ז"ל’ - פרק בהתקבלות נושאי הכלים, הרצאה ודיון

להקלטת ההרצאה     למקורות

  18:45-20:00

 עודד כהן,ברכי יוסף להחיד"א: לכתוב הלכה לוך כדי תנועה, הרצאה 

להקלטת ההרצאה     למקורות   למסד נתונים

תגובה ודיון: אלחנן ריינר

להקלטת ההרצאה